Stanovy spolku


Článek I.
Základní ustanovení 


1. AlFi, z.s. je dobrovolné sdružení, které sdružuje členy na základě společného zájmu o integraci dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) a jejich rodin.
2. Název spolku: AlFi, z.s.
3. Sídlo spolku: Koblovská 257, Ostrava – Petřkovice, 725 29


Článek II.
Účel spolku


1. Vytváření vhodných podmínek pro integraci dětí s PAS a jejich rodin do společnosti.


Článek III.
Hlavní činnosti spolku


1. Podpora rodin pečujících o děti s poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto diagnózu.
2.Podpora dětí s poruchou autistického spektra - podpora zvýšení dovedností a kompetencí dětí s PAS.
3. Sdružování rodin a zkvalitnění jejich života, psychická podpora mezi rodiči, sourozenci, rodinnými příslušníky a přáteli.
4. Pořádáí setkáí rodin a rodinných příslušníků za přítomnosti odborníků.
5. Zprostředkování odborného vzdělávání rodinám, asistentů, a dobrovolníkům.
6. Spolupráce s jinými organizacemi zabývající se prolematikou PAS.
7. Informování veřejnosti o problematice PAS.


Článek IV.
Vedlejší činnosti spolku


1. Nabízení volnočasových aktivit pro osoby s PAS a jejich rodinné příslušníky a přátele.
2. Pořádání rehabilitačních a rekondičních pobytů.
3. Odlehčovací pomoc rodinám s dětmi s PAS.


Článek V.
Členství


1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 16-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cílem spolku. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Podkladem pro přijetí člena je písemná přihláška obsahující prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství prohlašuje podle stanov spolku a k závazku ke splacení členského příspěvku, jehož výši určuje statutární orgán.
3. Členství vzniká dnem schválení přihlášky statutárním orgánem spolku.
4. Členství zaniká: a. vystoupením písemným oznámením
 b. úmrtím člena
 c. nezaplacením členského příspěvku s maximálním prodlením 6 měsíců ani po výzvě k zaplacení a tento člen je písemně obeznámen o zániku členství
 d. zánikem spolku
 e. u PO jejím zrušením
 f. vyloučením na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku, a to pro porušení povinností vyplývajících z členství spolku podle těchto stanov.
5. Seznam členů je veden a aktualizován v knize členů spolku.


Článek VI.
Orgány Spolku


1. Orgány spolku jsou: a. členská schůze
      b. statutární orgán
2. Orgány spolku rozhodují kolektivně a jsou usnášeníschopné za přítomnosti většiny členů. K přijetí rozhodnutí je třeba většiny přítomných členů, pokud v dalších ustanoveních těchto stanov není stanoveno jinak.
3. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, konající dle zákona č. 89/2012 Sb., § 248 až 254.
4. Statutární orgán je kolektivní (výbor) a tvoří jej předseda a dva místopředsedové.
5. Předseda spolku zastupuje spolek ve všech právních úkonech,t.j. vystupování za spolek, podepisování smluv a jiných dokladů spojených s činností spolku AlFi, z.s.. Předseda spolku je povinnen obeznámit ostatní členy statutárního orgánu spolku o proběhnutých právních úkonech, ve kterých jménem spolku jedna a t na nejbližším setkání statutárního orgánu od vykonání daného právního úkonu. 6. Podepisováí smluv a jiných dokladů nepřesahující částku 10.000,- Kč (včetně správy majetku) za spolek mohou prvádět jednotliví členové statutárního orgánu samostatně.


Článek VII.
Práva a povinnosti členů


1. Člen má právo: a. účastnit se členské schůze, seznamovat se s údaji o činnosti a spolku
b. obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření
c. vyjadřovat se k činnosti spolku, předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku
d. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností činnosti spolku a to za podmínek těchto stanov
e. účastnit se všech akcí a činností spolku
f. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku
2. Člen má povinnost: a. dodržovat stanovy spolku, základní etické a mravní normy a zákony České republiky
     b. plnit usnesení a rozhodnutí orgánu spolku
     c. řádně a včas platit příslušné příspěvky jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl
     d. řádně plnit funkce a úkol, jimiž byl člen pověřen
     e. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
     f. dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy a dobré jméno spolku
             g. respektovat rozhodnutí orgánů spolku


Článek VIII.
Zásady hospodaření


1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroje hospodaření jsou zejména: a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob b. příspěvky členů spolku c. příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku d. dotace a granty, příjmy z činnosti, které jsou v souladu s cíli spolku
3. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán spolku.
4. Majetek spolku je vlastnictvím spolku jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje statutární orgán spolku.
5. Statutární orgán spolku je povinen sestavit za každý kalendářní rok účetní uzávěrku.
6. Členové spolku si mohou vyžádat účetní uzávěrku k nahlédnutí.
7. Statutární orgán spolku je povinen zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření spolku obsahující přehled aktivit.


Článek IX.
Zrušení a zánik spolku


1. Spolek zaniká: a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí statutárního orgánu spolku
       b. na základě rozhodnutí soudu
2. Při zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace. Likvidátor navrhne bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace veřejného rejstříku. Po dobu likvidace užívá spolek svůj název s dodatkem „v likvidaci“.
3. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušeného spolku, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.
4. V případě likvidace spolku bude likvidační zůstatek nabídnut spolku s účelem podobným.
5. Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku.


Článek X.
Závěrečná ustanovení 


1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Návrh na doplnění, nebo změnu stanov může podat jakýkoliv člen. Statutární orgán spolku posoudí příslušné návrhy a rozhodne o změně stanov.
3. Vznik, právní poměry a právní vztahy vyplývající ze stanov a pracovněprávní vztahy uvnitř spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.
4. Ve všech sporných případech rozhoduje o výkladu stanov statutární orgán spolku.
5. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí. Tímto dnem rovněž rovněž nahrazuje všechna znění předchozí.


V Ostravě dne 19. 2. 2016

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST