Výpůjční řád půjčovny pomůcek AlFi, z.s.


Pomůcky jsou poskytovány k zapůjčení uživatelům sociální služby AlFi - Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS.


1. Základní ustanovení
Předmětem půjčování jsou pomůcky pro rozvoj dítěte s PAS. Všechny pomůcky jsou majetkem AlFi, z.s..
Podmínky jejich půjčování jsou upraveny tímto řádem.


2. Osoby oprávněné
Oprávněné osoby k nakládání s pomůckami, evidencí a půjčováním jsou pracovníci AlFi, z.s.


3. Uživatelé a průběh výpůjčky
I. Pomůcky si může vypůjčit zákonný zástupce dítěte s poruchou autistického spektra nebo zařízení pečující o dítě s poruchou autistického spektra.
S uživatelem je sepsán „Výpůjční list“, obsahující jméno, adresu a kontaktní telefon (popř. i e-mail) a datum výpůjčky a předpokládaný termín navrácení pomůcky.
Uživatel stvrdí výpůjčku svým podpisem ve výpůjčním listě, který je v evidenci sdružení. Uživatel obdrží kopii „Výpůjčního listu“, originál si ponechá v evidenci osoba oprávněná.


II. Každý uživatel bude seznámen s podmínkami tohoto řádu a stvrdí svým podpisem souhlas s těmito podmínkami.


4. Výpůjční doba
Standardní výpůjční doba jsou dva měsíce.
Uživatel si po dohodě s oprávněnou osobou může výpůjční dobu prodloužit o jeden měsíc v případě, že kniha není žádána jiným zájemcem.
Po ukončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být pomůcky vráceny.


5. Objednání pomůcek a místo jejich vydání uživateli
Uživatel si knihu z knihovny AlFi, z.s může objednat pomocí emailu nebo prostřednictvím SMS.
Mobilní telefon: +420 603 337 641 Email: info@alfi-ostrava.cz;
Pracovník AlFI, z.s. pověřený správou půjčovny pomůcek vydá pomůcku na adrese kanceláře spolku: Brandlova 6, 702 00 Ostrava (pokud není s uživatelem sjednaný jiný způsob předání pomůcky).


6. Složení zálohy při sepsání „Výpůjčního listu“ a platba za půjčení
I. Uživatel při sepsání a podpisu výpůjčního listu složí vratnou zálohu, jejíž výše je stanovena individuálně podle pomůcky
Záloha je vratná až po vrácení zapůjčené pomůcky.


II. Za zapůjčení pomůcek je uživateli účtována částka 100 Kč za standardní výpůjční dobu. V případě žádosti o prodloužení výpůjční doby bude částka za vypůjčení pomůcky stanovena individuálně.


7. Půjčování další osobě
Půjčení pomůcek další osobě bez vědomí osoby oprávněné je nepřípustné, stejně tak využívání pomůcek jinak než ve prospěch dítěte s PAS. Za případné poškození či ztrátu odpovídá uživatel, který si na své jméno pomůcky vypůjčil.


8. Ztráty a náhrady
I. Pokud dojde k poškození pomůcek, uživatel je povinen tuto škodu nahradit, a to: - koupí nové pomůcky, dle dohody s pracovníkem spolku nebo - finanční částkou odpovídající ceně zničené či ztracené pomůcky


II. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena záloha. Zálohu spolek použije na dokoupení ztracených či poškozených pomůcek.

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST