Při naplňování našeho poslání respektujeme následující principy:


Respekt a úcta k uživateli a rodinným příslušníkům


·         Respektujeme hodnoty, osobnost, důstojnost a potřeby rodiny a jejích příslušníků bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.


·         Dodržujeme etický kodex organizace, který odpovídá platné legislativě České republiky, Listině základních práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte.


Individuální přístup


·         Respektujeme individualitu dítěte i členů rodiny.


·         Podpora je zaměřena na potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny.


Zásada partnerství a zplnomocnění


·         Rodina zná své dítě nejlépe, rodina zná své potřeby, proto klademe důraz na partnerský přístup při spolupráci RP a uživatelské rodiny.


·         Respektujeme právo Uživatele o sobě rozhodovat. Na tvorbě i naplňování plánu poskytování služby se podílí společně Uživatel i pracovník RP.


·         Služba RP podporuje právní vědomí uživatelské rodiny.


·         Respektujeme právo Uživatele na přijetí či odmítnutí nabízených služeb.


·         Uživatel služby je podporován k vyjadřování svých potřeb.


Odbornost a profesionalita


·         Respektujeme právo klienta na kvalifikované a objektivní informace.


·         Doporučované výchovné a speciálně-pedagogické postupy prostřednictvím poradce RP vychází výhradně z ověřených metod práce s dětmi s PAS.


Zásada nezávislosti


·         Služby RP jsou koncipovány tak, aby se nevytvářela závislost rodiny na rané péči, poradci RP nebo jiné instituci.


·         Služba RP podporuje schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje, schopnosti a dovednosti Uživatele služby ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.


Týmový přístup a komplexnost péče


·         Služba rané péče je založena na multidisciplinárním přístupu , tedy na spolupráci rodiny, poskytovatele služby RP a dalších odborníků z oblasti léčebné, sociální, pedagogické a pracovní rehabilitace.


·          Uživatel se vždy aktivně podílí na poskytování služby, na podobě a míře poskytovaných služeb.


Zásada ochrany soukromí a osobních údajů


·         Poskytovatel sociální služby AlFi – Raná péče respektuje zákonná a nadzákonná nařízení platná v České republice. S osobními a citlivými údaji Uživatelů služby zachází dle právního rámce ochrany osobních údajů-Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) platného na celém území EU.


·         Respektujeme soukromí Uživatele služby-při konzultacích v domácím prostředí vstupuje poradce RP pouze do těch míst, kam je vyzván.


Zásada přirozenosti prostředí


·         Služba RP poskytuje své služby převážně v přirozeném prostředí rodiny.


·         Pracovníci RP volí takové postupy a metody, které podporují přirozené prostředí Uživatelů a kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně nutné.


Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST